کارت هواداری باشگاه پرسپولیس

همسفراول بعنوان حامی طرح خدمات سرویس خودرو در محل ویژه اعضای کارت واداری باشگاه پرسپولیس و بانک گردشگری  کارت هواداری باشگاه پرسپولیس